Professor

Phone: (027)87792334-8106

Email: xia9020@hust.edu.cn

Academic Areas: Magnetic materials and magnetism;Frustration system and transition

Research Interests:

Academic Degrees

12/2001-12/2003     Post-doctoral in Material Physics  School of Physics      Huazhong University of Science & Technology

09/1998-05/2001     Ph.D.in Microelectronics Dept.of Microelectronics and Solid Electronics,Huazhong University of Science & Technology

09/1995-08/1998     Master in Material Physics and Chemistry School of Physics      Huazhong University of Science & Technology

09/1993-07/1997     BS in Physics      HunanUniversity,Changsha,China

 

ProfessionalExperience

2013.07~present     HeadofScientificExperimentalDivision,WuhanNationalHighMagneticFieldCenter

09/2006-present      Professor,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,China

09/1995-09/2006     Lecturer,Associateprofessor,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan

07/1987-09/1995     Engineer,WuhanInstituteofMaterialProtection,Wuhan,China

Selected Publications

C.Shang,Z.C.Xia*,M.Wei,Z.Jin,B.R.Chen,L.R.Shi,G.L.Xiao,S.Huang,Tuning of Cr3+ionsdoping on the magnetic and magnet ocaloric properties of La0.5Sr0.5Mn1-xCrxO3 Physica B502,(2016)39–47

ZJin,Z-CXia*,MWei,J-HYang,BChen,SHuang,CShang,HWu,X-XZhang,J-WHuang,andZ-WOuyang,3Dspin-flop transition in enhanced 2Dlayered structures in glecry stalline TlCo2Se2,J.Phys.:Condens.Matter28,(2016)396002

Shi,L.R.;Xia,Z.C*.;Huang,S.;Xiao,G.L.;Jin,Z.;Wei,M.;Chen,B.R.;Shang,C.;Cheng,H.;Ouyang,Z.W,.The magnetization reversal and high temperatured ielectric response in Y1-xHoxFe0.5Cr0.5O3,Ceram.Int.,42,(2016)10808-10812

C.Shang,Z.C.Xia*,M.Wei,Z.Jin,B.R.Chen,L.R.Shi,Z.W.Ouyang,S.Huang,G.L.Xiao,Tuning of Cudoping on phase transition and high-field phase diagram of Nd0.5Sr0.5Mn1−xCuxO3,J.Magn.Magn.Mater.,416,(2016)357-365

CuiShang,ShaopuGuo,RuilongWang*,ZhigangSun,HaiboXiao,LingfangXu,ChangpingYang&ZhengcaiXia*,Positive to negative zero field cooled exchange bias in La0.5Sr0.5Mn0.8Co0.2O3ceramics Scientific Reports6,(2016)25703

YuqinWu•ShaopuGuo•ShuyunYu•HuiCheng•RuilongWang*•HaiboXiao•LingfangXu•RuiXiong•YongLiu•ZhengcaiXia*•ChangpingYang*,Premart ensitic transition and relevant magnetic effects in Ni50 Mn34 In15.     5Al0. 5alloy•Scientific Reports6,(2016)26068

Shang,Cui;Xia,Zhangcai*;Wei,Meng;Jin,Zhao;Chen,Borong;Shi,Liran;Ouyang,Z;Huang,Sha;Xiao,Guiling.Al3+doping effects and high field phase diagram of La0.5Sr0.5Mn1-xAlxO3J.Phys.D:Appl.Phys.,49,(2016)035001

LixiaXiao,ZhengcaiXia*,ZhaoJin,LiranShi,YunNi,JunpeiZhang,WenYu,Doping induced zero-field cooled exchange bias effect in hexagonal Y0.95Eu0.05MnO3 single crystal,Ceram.Int.42,(2016)2550-2556

B.R.Chen,Z.C.Xia*,J.W.Huang,Z.Jin,H.K.Zuo,L.X.Xiao,M.Wei,L.R.Shi,Z.W.Ouyang,Y.Huang,L.W.Ding,Engineering of ion-doping on the ground states and Bose-Einste in condensation of Sr3Cr2O8,Mater. Chem.Phys.,167,(2015)278–285

Shi,L.R.;Xia,Z.C*.;Wei,M.;Jin,Z.;Shang,C.;Huang,J.W.;Chen,B.R.;Ouyang,Z.W.;Huang,S.;Xiao,G.L.Unusual effects of Ho3+iononmagnetic properties of YFe0.5Cr0.5O3.Ceram.Int.,41,(2015)13455-13460

HuangJun-Wei,XiaZheng-Cai*,ChengGang,ShiLi-Ran,JinZhao,ShangCui,and WeiMeng,Effects of R-site compositions on the meta-magnetic behavior of Tb1-xPrx(Fe0.4Co0.6)1.88C0.05(x=0,0.8,and1).Chin.Phys.B.24,(2015)107504

C.Shang,Z.C.Xia*,M.Wei,B.R.Chen,Z.Jin,J.W.Huang,L.R.Shi,Z.W.Ouyang,S.Huang.Dynamical behavior of step-like transition of La0.5Sr0.5Mn1−xTixO3 in a widened field sweeprate.Ceram.Int.41,(2015)9708–9714

J.W.Huang,Z.C.Xia*,G.Cheng,L.R.Shi,Z.Jin,B.R.Chen,C.Shang,M.We,Step-like and first-order characters of Tb0.2Pr0.8(Fe0.4Co0.6)1.93 with low in terstitial carboncontent,Intermetallics 63,(2015)45-50

ZUOHua-Kun,SHILi-Ran,XIAZheng-Cai*,HUANGJun-Wei,CHENBo-Rong,JINZhao,WEIMeng,OUYANGZhong-Wen,CHENGGang,The Magnetic Anisotropy and Complete Phase Diagram of CuFeO2 Measured in a Pulsed High Magnetic Field up to 75T,CHIN.PHYS.LETT.32,(2015)047502

XIAOLi-Xia,JINZhao,XIAZheng-Cai*,SHILi-Ran,HUANGJun-Wei,CHENBo-Rong,SHANGCui,WEIMeng,LONGZhuo,Effects of Doping on the Magnetic Properties and Frustration of Hexagonal YMn0.9A0.1O3(A=Al,Fe,and Cu),CHIN.PHYS.LETT.32,(2015)017501

LiranShi,ZhengcaiXia*,MengWei,JunweiHuang,BorongChen,ZhuoLong,CuiShang,ZhongwenOuyang,and NianmingXia,The enhanced spontaneous dielectric polarization in GadopedCuFeO2,J.Appl.Phys.,116,(2014)173907

LiranShi,ZhaoJin,BorongChen,NianmingXia,HuakunZuo,YeshuaiWang,ZhongwenOuyang,ZhengcaiXia*,Unusual doping effect of non-magnetic iononmagnetic properties of CuFe1−xGaxO2,J.Magn.Magn.Mater.,372,(2014)7–11

L.R.Shi,Z.C.Xia*,Z.Jin,M.Wei,J.W.Huang,B.R.Chen,L.X.Xiao,H.K.Zuo,Z.W.Ouyang,High magnetic field in duced spin flip/flop behavior and magnetic phase diagram of CuFe1−xGaxO2,J.Solid State Chem.,219,(2014)152–158

NianmingXia,LiranShi,ZhengcaiXia*,BorongChen,ZhaoJin,YeshuaiWang,ZhongwenOuyang,HuakunZuo,YiningShen,Dynamic behavior of magnetoelectric coupling of CuFeO2 induced by a high magnetic field,J.Appl.Phys.115,(2014)114107

ShenYining,WangRuilong;SunZhigang;ChengGang;XiaZhengcai*;LiLiang,Direct observation of magnetostructural transition in the Ni-Mn-Snalloy using in situ optical microscope,JMaterSci:Mater Electron25,(2014)2030–2034

WANGYe-Shuai,XIANian-Ming,ZUOHua-Kun,SHENYi-Ning,XIAZheng-Cai*,Switching Behavior Induced by Electric and Magnetic Fields in (La0.73Bi0.27)0.67Ca0.33MnO3,CHIN.PHYS.LETT.,31,(2014)047501

J.W.Huang,H.K.Zuo,G.Cheng,B.R.Chen,Z.Jin,Z.C.Xia*,Unusual dilution effect of non-magnetic Al-substitution in intermetallic DyAg,J.Magn.Magn.Mater.,352,(2014)56–60

FengxiaYang*,GenYu,ZhengcaiXia*ChongHan,TingtingLiu,and DuanmingZhang,Low-temperature ferro magnetic properties in Co-doped Ag2 Senano particles,Appl.Phys.Lett.,104,(2014)012106

Peng,L.P.,Xu,L.,Xia,Z.C*,Study the high photocatalyti cactivity of vanadiumand phosphorusco-doped TiO2 from experiment and DFTcalculations,Computational Mater.Sci.,83,(2014)309-317

C.Shang,Z.C.Xia*,Z.Jin,L.R.Shi,J.W.Huang,B.R.Chen,M.Wei,L.X.Xiao,L.Liu,Y.Huang Effect of Tiion doping onmart ensitic transition of La0.5Sr0.5Mn1−xTixO3J.Alloys Comp.588,(2014)53-58e

XuefengWang,*XingchenPan,MingGao,JihaiYu,JuanJiang,JunranZhang,HuakunZuo,MinhaoZhang,ZhongxiaWei,WeiNiu,ZhengcaiXia,XiangangWan,                                                                                                 YulinChen,FengqiSong, *YongbingXu,BaigengWang,GuanghouWang,andRongZhang*,Evidence of Both Surface and Bulk Dirac Bands and Anisotropic Nonsaturating Magnetore sistance in ZrSiS,Adv.Electron. Mater.2016,1600228

YanwenLiu,XiangYuan,ChengZhang,ZhaoJin, AwadheshNarayan,ChenLuo,ZhigangChen,LeiYang, JinZou,XingWu,StefanoSanvito,ZhengcaiXia,LiangLi,ZhongWang         &FaxianXiu,Zeemans plitting and dynamical massgeneration inDiracsemimetal ZrTe5,NATURECOMM.,7:(2016)12516

Hu,Ni;Lu,Chengliang;Xia,Zhengcai;Xiong,Rui;Fang,Pengfei;Shi,Jing;Liu,Junming.Multiferroicity and Magnetoelectric Coupling in TbMnO3 Thin Films,ACSAppl.Mater.&Interfaces7,(2015)26603

Z.J.Xiang,D.Zhao1Z.JinC.Shang,L.K.Ma,G.J.Ye,B.Lei,T.Wu,Z.C.Xia,and X.H.Chen,Angular-Dependent Phase Factor of Shubnikov-deHaas Oscillations in the DiracSemimetal Cd3As2,Phys.Rew.Lett.,115,(2015)226401

JunzhiCao,SihangLiang,ChengZhang,YanwenLiu,JunweiHuang,ZhaoJin,Zhi-GangChen,ZhijunWang,QisiWang,JunZhao,ShiyanLi,XiDai,JinZou,ZhengcaiXia,LiangLi&FaxianXiu.Landaul evelsplitting in Cd3As2 under high magneticfields.NATURECOMM.,6:(2015)7779

Guo,Y.M.;Ouyang,Z.W.;Ruan,M.Y.;Cheng,J.J.;Sun,Y.C.;Xia,Z.C.;Rao,G.H.Antiferro magneticorde ring in spin-chain multiferroic Gd2Ba NiO5 studied by electronics pinresonance.J.Appl.Phys.,117,(2015)223902

YiboHanZongweiMa;JunpeiZhang;JunfengWang;GuihuanDu;ZhengcaiXia;JunboHan;LiangLi;XuefengYuHiddenlocal symmetry of Eu3+inxenotime-like crystals revealed by high magneticfields:J.Appl.Phys.,117,(2015)055902

Chen,F.;Shang,C.;Jin,Z.;Zhao,D.;Wu,Y.P.;Xiang,Z.J.;Xia,Z.C.;Wang,A.F.;Luo,X.G.;Wu,T.;Chen,X.H.Magneto resistance evidence of a surface state and a field-depend entinsulating state in the Kondo insulator Sm B6:Phys.Rev.B,91,(2015)205133

Guo,Y.M.;Ouyang,Z.W.;Ruan,M.Y.;Cheng,J.J.;Sun,Y.C.;Xia,Z.C.;Rao,G.H.Possible classical to quantum transition in spin-chain compounds Gd2-xNdxBaNiO5,J.AlloysComp.,619,(2015)200

YiSun,WenhaoZhang,YingXing,FangsenLi,YanfeiZhao,ZhengcaiXia,LiliWang,XucunMa,Qi-KunXue,JianWang,High temperature superconducting FeSefilmson SrTiO3 substrates,Scientific Reports4,(2014)6040

ChengliangLu,NiHu,MingYang,ShuangchengXia,HaowenWang,JunfengWang,ZhengcaiXia&Jun-MingLiu,High magneticfield phase diagram in electron-dopedmanganites La0.4Ca0.6Mn1−yCryO3,Sci.Rep.4,(2014)4902

Pan,R.K.Xia,Z.C.;He,Y.B.;Li,M.K.;Li,P.;Liu,P.K. Leakage current analysis of La0.67 Sr0.33 MnO3/Nb:Sr TiO3p-n junctions,Appl.Phys.A,13,2014

LiCao,JunTao,QianGao,TaoLiu,ZhengcaiXiaandDongfengLi,Selectiveon/off switching atroom temperature of amagnetic bistable{Fe2Co2}complex with single crystal-to-single crystal transformation via intramol ecularelec trontransfer,Chem.Commun.,50,(2014)1665

Ruan,M.Y.;Ouyang,Z.W.;Guo,Y.M.;Cheng,J.J.;Sun,Y.C.;Xia,Z.C.;Rao,G.H.;Okubo,S.;Ohta,H.Disappearance of Isingnature in Ca3ZnMnO6 studied by high-field ESR,J.Phys.:Conden.Matter,26,(2014)236001

FengxiaYang,ZhengcaiXia,GengYu,DuanmingZhang Magneto transport behavior of silver-rich silver selenidepoly crystalline synthesized by a chemical method.J.AlloysComp.585(2014)708–712

Tian,Zhaoming;Zhu,Changming;Liu,Yong;Shi,Jing;Ouyang,Zhongwen;Xia,Zhengcai;Du,Guihuan;Yuan,Songliu,Size-dependent training effecti n exchange coupled NiFe2O4/NiOnano granular systems:J.Appl.Phys.,115,(2014)8,

Login and edit information